Erdem Kaya Patent

Kamu Destekli Projelerdeki Patent Hakkı Paylaşımı

Kamu Destekli Projelerdeki Patent Hakkı Paylaşımı
Kamu Destekli Projelerdeki Patent Hakkı Paylaşımı

Yeni SMK’nın 122. Maddesinde (bkz. Ek) yer alan önemli bir değişiklik Kamu Destekli projelerde ortaya çıkan buluşların hak paylaşımına ilişkin. Ön bilgi ve iyi haber olarak, bu maddedeki hükümler Ar-Ge ya da Tasarım merkezleri ya da teknoloji geliştirme bölgelerinde, kamu desteğiyle bir sözleşme çerçevesinde yürütülmeyen çalışmalar veya proje bazlı olmayan kamu destekleri neticesinde ortaya çıkan buluşlar için geçerli değil.
 
Bu şartın dışındaki Kamu Destekli projeler neticesinde ortaya çıkan tüm buluşlar için buluşu yapan tarafa şu görevler düşüyor:
 

·         Ortaya çıkan buluş en kısa sürede desteği sağlayan kamu kurumuna bildirilmelidir.

·         Buluş yapan taraf söz konusu bildirimden itibaren en geç 1 yıl içerisinde buluş üzerinde bir hak talebi varsa bunu kamu kurumuna bildirmelidir ve ardından yönetmelikte öngörülecek bir süre içerisinde patent başvurusunu yapmalıdır. Aksi durumda kamu kurumunun buluşa patent ya da faydalı model başvurma hakkı doğmaktadır.

·         Proje desteğinden faydalanan taraf buluş üzerinde hak sahipliği talep etmesi hâlinde desteği sağlayan kamu kurumu, buluşun kendi ihtiyaçları için kullanımına ilişkin bedelsiz bir lisans hakkına sahip olmaktadır. Bu haktan feragat, sözleşmede belirtilmesi şartıyla mümkün olabilmektedir.
 
Bunu bir örnekle açıklamak istersek, bir Ar-Ge merkezi iseniz burada örneğin Tübitak Teydeb programı (örneğin 1501) desteğiyle ilişkisi olmayan projeler (örneğin Ar-Ge merkezi projeleri) neticesinde ortaya çıkan buluşlar için yukarıdaki hükümler geçerli değildir.
 
En derin sevgi ve saygılarımla
Erdem KAYA  
Marka & Patent Vekili
e.kaya@erdemkayapatent.com
 
Ek: 6769 No lu SMK 122 Madde


Kamu destekli projelerde ortaya çıkan buluşlar
MADDE 122- (1) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde ortaya çıkan buluşların, destek sağlayan kamu kurumuna yönetmeliğe uygun olarak bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde proje desteğinden faydalanan kişi, buluş konusu üzerinde hak sahipliği talep edip etmediği konusundaki tercihini kamu kurumuna yazılı olarak bildirir. Proje desteğinden faydalanan kişi bu süre içinde hak sahipliği talep etmezse veya hak sahipliğine ilişkin tercihini yazılı olarak yapmazsa destek sağlayan kamu kurumu veya kuruluşu buluş için hak sahipliğini alabilir. Proje desteğinden faydalanan kişi, hak sahipliğine ilişkin süreç tamamlanana kadar, buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkileyecek nitelikte açıklamalarda bulunamaz.
(2) Proje desteğinden faydalanan kişi, buluşa ilişkin olarak hak sahipliği talebinde bulunması durumunda, buluş için patent başvurusu yapmakla yükümlüdür. Başvuruda destek sağlayan kamu kurum veya kuruluşu belirtilir.
(3) Kamu kurum veya kuruluşunun, proje desteğinden faydalanan kişiden patent konusu buluşun kullanımına veya kullanım için giriştiği çabalarına ilişkin düzenli aralıklarla bilgi isteme hakkı vardır. Kamu kurum veya kuruluşu tarafından istenen ticari ve finansal mahiyetteki bu bilgiler gizli tutulur. Buluşun kullanımından elde edilen gelirin paylaşımı sözleşme ile belirlenir.
(4) Proje desteğinden faydalanan kişinin buluş üzerinde hak sahipliği talep etmesi hâlinde kamu kurum veya kuruluşu, buluşun kendi ihtiyaçları için kullanımına ilişkin bedelsiz bir lisans hakkına sahip olur. Bu haktan feragat, sözleşmede belirtilmesi şartıyla mümkündür. Aşağıda sayılan durumlarda kamu kurum veya kuruluşu, patent konusu buluşu kullanma veya kullanılması için makul şartlarda üçüncü kişilere lisans verilmesini isteme hakkına sahip olur:
a) Proje desteğinden faydalanan kişinin 130 uncu madde hükmüne göre patent konusu buluşu kullanmaması veya kullanım için girişimde bulunmaması.
b) Proje desteğinden faydalanan kişi veya lisans alan tarafından üretilen patent konusu ürünün, kamu sağlığı veya millî güvenlik nedenleriyle ortaya çıkan ihtiyacı karşılayamaması,
c) Proje desteğinden faydalanan kişi veya lisans alan tarafından üretilen patent konusu ürünün, kamu kurum veya kuruluşunun ihtiyacını karşılayamaması.
(5) Dördüncü fıkra kapsamındaki lisans uygulaması zorunlu lisansa ilişkin hükümlerin uygulanmasını etkilemez.
(6) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde veya 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde, kamu kurum ve kuruşları desteğiyle bir sözleşme çerçevesinde yürütülmeyen çalışmalarda veya proje bazlı olmayan kamu desteklerinde ortaya çıkan buluşlar için bu madde hükümleri uygulanmaz.