Erdem Kaya Patent

HİZMETLERİMİZ

Hukuk

Fikri Sinai Mülkiyet Hukuku

Birçok son kullanıcı ürünün fonksiyonelliğinin ötesinde tasarımını da dikkate alarak satın alma kararını vermekte, hatta bazı durumlarda ürünün görselliği fonksiyonelliğinin de ötesine geçmektedir.

Marka, endüstriyel tasarım, patent ve faydalı model belgeleri sizin hem saldırı hem de savunma aracınızdır. Ancak bu aracı kullanabilmenin yegane yolu hukuktur ve bir vekil firmanın gerçek uzmanlığının ortaya çıktığı nokta da hukuki işlemlerdir.

Erdem Kaya Patent'in ilgili mevzuata hakim patent ve marka vekili avukatları ile müvekkillerinin konuyla ilgili her türlü hukuki ihtiyacına etkin şekilde cevap verebilmektedir. Kurduğumuz yapıda, mühendis kökenli patent vekillerimiz ve işin mutfağında olan marka vekillerimiz avukatlarımızla koordineli çalışmakta, bu sayede hukuki sürecin son derece sağlıklı işlemesi mümkün olmaktadır.

İlave olarak, Erdem Kaya Patent hukuk ekibinin ana prensibi müvekkillerine olabilecek en kısa süreli, en belirgin ve en düşük maliyetli çözümü sunabilmektir. Dolayısıyla, olası bir ihtilafta ilk değerlendirdiğimiz olasılık herhangi bir hukuki sürece girmeden bir sonuç alınıp alınamayacağıdır.

Yukarıda anlatılanlara ilave olarak, şu anda firmaların yaşadığı en büyük sıkıntı, ihtiyaç olduğunda çalıştığı vekil firmanın hukuki kadrosundan gerekli ilgi ve alakayı görememektir. Bir diğer önemli konuda, şu anda birçok vekil firmanın aynı sektördeki ve hatta birbirine rakip olan birçok firmanın vekilliğini yapmasıdır ki bu olası bir hukuki ihtilafta çok ciddi sıkıntılara ve açmazlara yol açmaktadır.

Biz bu konuya kesin bir çözüm olarak, müvekkillerimizle bir genel danışmanlık anlaşması imzalıyoruz ve bu anlaşma kapsamında onların rakipleri olan firmalarla kesinlikle çalışmıyoruz. Ayrıca, genel danışmanlık anlaşması kapsamında avukatlarımız firmayla entegre bir hale geldiğinden, ihtiyaç duyulduğunda ulaşılamama sorununun da tamamen ortadan kalkmasını sağlamaktayız.
   

Tavsiyeler

Sınai Mülkiyet Hakları'nın çerçevesinin çizildiği marka, patent ve endüstriyel tasarımlara ilişkin kanun hükmünde kararnameler, hak sahiplerine karşı tarafı ticaretten men etme, ağır para cezasına maruz bırakma ve hatta hapse attırma gibi çok ciddi yaptırım hakları vermektedir. Dolayısıyla, bu konular ve olası riskler hakkında mutlaka en azından temel seviye bilgi sahibi olun. İmkanı varsa, tüm ihtilaflarınızı hukuki sürece girmeden, uzlaşma yoluyla çözmeye çalışın ve gerekli olmayan durumlarda bile sizi hukuki süreçlere sokmaya çalışan danışmanlarla da çalışmayın!

Şu anda Türkiye'de yeni olmayan ürünlere alınan çok sayıda belge bulunduğundan, tasarım veya patent/faydalı model belgeleriyle ilgili size gelen her ihtarı ciddiye alıp üretiminizi durdurmayın. Öncelikle muhakkak bu konuda tecrübeli bir patent vekiliyle irtibata geçip durum değerlendirmesi yapın ve onun çizeceği rota ışığında hareket edin.

Elinizdeki belgeye güvenerek hemen yaptırım yoluna gitmeyin. Zira, Türkiye'de özellikle tasarım ve faydalı model belgeleri itiraz gelmemesi durumunda, dosya üzerinde bir yenilik araştırması yapılmadan belgelendirilmektedir.

Bunun anlamı belki de aldığınız belge yenilik kriterini karşılamamaktadır ve bu durumda da başlatacağınız her hukuki aksiyon size ciddi tazminatlar ve hatta hapis cezalarına varan yaptırımlar olarak geri dönebilir. Erdem Kaya Patent'te, bu durumun önüne geçmek amacıyla, dava öncesi bir yenilik araştırması yapılmakta ve belgenin altının ne derece dolu olup olmadığı tespit edildikten sonra hukuki aksiyon başlatılmaktadır.

İlgili Hizmetlerimiz

İhtar çekme, ihtara cevap verme
Tecavüz tespiti
Ceza ve hukuk davaları
Marka, patent ve tasarım itirazları
Savunma dilekçelerinin hazırlaması
Görüş bildirme (Bilirkişilik)
Lisans anlaşmaları
Fikri ve Sınai Mulkiyet hukuk danışmanlığı
Hükümsüzlük (Çürütme) davaları (Marka, Patent, Tasarım)
Hükümsüzlük davalarına karşı savunma (Marka, Patent, Tasarım)
 

Tanınmış Marka

1- Tanınmış Marka Tescil Süreç Danışmanlığı:
Tanınmış marka olarak korunması istenen işaretin, TPE tarafından aranan kriterler yönünden denetimi, kriterlere uygunluğun sağlanması, marka değeri tespiti ve tescil alıncaya kadar verilecek süreç danışmanlığı.

2- Tanınmış Markanın Korunmasına İlişkin Avukatlık Hizmeti:

A- Tanınmış Markanın Tanımı:
Markalar tescil edildikleri sınıflarda korunur ve kullanılabilirler. Bu nedenle, tescilli bir marka ile aynı işareti, tescil edilmediği diğer sınıflarda tescil ettirmek mümkündür. Ancak tanınmış markalar bunun istisnasını oluşturmaktadır. Zira tanınmış markalar, tescil edilmedikleri sınıflarda ve hatta tescilsiz olsalar dahi korunurlar.
Tanınmış marka 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’da tanımlanmamıştır. Doktrinde çeşitli tanımlar yapılmıştır. Genellikle tanınmış markalar; üstün ticari değere sahip, reklam gücü yüksek, kalite sembolü haline gelmiş, markayı taşıyan mal ya da hizmetlerle ilgili çevre dışında, o mal ya da hizmetle ilgisi olmayan kişilerce de bilinen, taklit edilen markalar olarak tanımlanmaktadır.

B- Tanınmış Marka Kriterleri:
Türk Patent Enstitüsü, tanınmış marka kriterlerini belirleyerek, 17.09.2004 tarihli marka bülteninde yayınlamıştır. Bu kriterler şunlardır:
Markanın tarihçesi,
Marka tescilinin ve Markanın yurt içi ve yurt dışı kullanım alanı
Markanın üzerinde kullanıldığı mal/hizmetin piyasadaki yaygınlığı,
Markanın pazar payı,
Markanın yıllık satış miktarı,
Markaya ilişkin yapılan promosyonların süresi, harcama miktarı, kapsamı,
Markanın gazete, dergi, fuarlar ile tanıtımları,
Markanın tanınmışlığını gösteren mahkeme kararı,
Markanın tanınmışlığına ilişkin kamuoyu araştırması,
Marka sahibine ve firma büyüklüğü, karı, şubeleri, ödediği vergilerine ilişkin bilgiler,
Markayı taşıyan ürüne ve marka sahibi firmaya ilişkin olarak varsa alınmış belge ve ödüller,
Marka değeri,
Marka taklit edilmişse bu nedenle açılan haksız rekabet davaları,
Markaya benzer başvuruların yoğunluğu,
Marka taklit edilmişse, verdiği zararlar
Konularında belgelerin TPE’ye sunulması gereklidir.

C- Tanınmış Markanın Sağladığı Yararlar:
Tanınmış marka siciline tescil edilmiş olmak önemli bir prestijdir.
Tanınmış markanın aynısı veya benzeri başka bir sınıfta tescil edilemez. Marka sahibinin itirazda bulunmasına gerek kalmadan, Türk Patent Enstitüsü tanınmış markanın aynısı yahut benzeri olan bir markayı ret eder.
Tanınmış marka tescilsiz olsa dahi, sicile tescil edilmekle aynı ve benzer marka başvurularına karşı korunur
Tanınmış markanın taklit edilmesi halinde açılacak tazminat davasında tazminat miktarı daha büyük olacaktır.

D- Tanınmış Markaların Korunması:
KHK hükümleri çerçevesinde tanınmış markalar nisbi tescil engeli olarak ( KHK 8/4),
Hükümsüzlük davası ile (KHK 42/1(b)),
Markanın izinsiz olarak kullanılmasına karşı (KHK 9/1(c); 61/a)) özel olarak korunur.
Ayrıca, tanınmış marka, tanınmış olmayan diğer markalar için öngörülen korumalardan da yararlanır.
 

Alternatif Uyuşmazlık Çözümü

Fikri ve Sınai Haklarda dava yolu uyuşmazlıkların çözümü mümkün olsa da, bu yöntemler bazı uyuşmazlıkların çözümünde en iyi çözüm yolu olmayabilir. Ticari yaşamda müşterilerle olan iyi ilişkilerin korunması, yeni iş ortaklıklarının geliştirilmesi, uyuşmazlıkların gizli biçimde çözümü tercih edilebilir. Ayrıca yaşanan teknolojik gelişim ve yenilikler nedeniyle, mahkeme süreci bu gelişime ayak uyduramayabilir. Bu nedenle aşağıda açıklanan yöntemlerle ve özellikle arabuluculuk yöntemi ile fikri ve sınai mülkiyet alanında deneyimli ekibimiz ile alternatif uyuşmazlık çözümü hizmeti verilmektedir. Yöntemler, talebe göre ve uyuşmazlığa en uygun olanı belirlenerek seçilmektedir.

A- Genel Olarak Alternatif Uyuşmazlık Çözümü:
Alternatif uyuşmazlık çözümü, dava yoluna alternatif olarak bulunan uyuşmazlık çözüm yollarıdır. Alternatif uyuşmazlık çözümü, uyuşmazlığa düşmüş olan kişilerin, bu uyuşmazlıklarını dava açmaya gerek kalmadan çözmelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş yöntemleri ifade eder.

B- Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Tercih Nedenleri:
Alternatif uyuşmazlık çözümünün tercih edilmesinin nedeni, dava yoluna nazaran, uyuşmazlık çözümünde taraflara sunduğu avantajlardır. Bu avantajlar şöyle sıralanabilir:
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Daha Etkili Bir Uyuşmazlık Yönetimi Sağlar
Taraflar Arasında Uzun Süreli İlişkilerin Korunmasını Sağlar
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Zamandan ve Masraflardan Tasarruf Edilmesini sağlar
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Gizlilik Sağlar

C- Başlıca Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları:
Uygulamada pek çok alternatif uyuşmazlık çözüm yolu kullanılmaktadır. Taraflar, hangi alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvurmak istediklerine kendileri karar verir, yeni alternatif uyuşmazlık çözüm yolları geliştirebilir ve bu yolların işleyiş kurallarını kendilerine göre düzenleyebilirler.

Örnek olarak sayılabilecek alternatif uyuşmazlık çözüm yolları şunlardır:
Tahkim
Dostane Çözüm Toplantısı
Ön Tarafsız Değerlendirme
Tarafsız Uyuşmazlık Değerlendirmesi
Arabuluculuk/Uzlaştırma
Kısa Yargılama
Arabuluculuk-Tahkim
 

Coğrafi İşaret

1- Coğrafi İşaret Tescil Süreç Danışmanlığı:
Coğrafi İşaret olarak korunması istenen işaretin belirlenerek tescil alıncaya kadar verilecek süreç danışmanlığı.

2- Tescilli Bir Coğrafi İşaret İçin: Denetim Sürecinin Yapılandırılması Danışmanlığı:
Tescilli Coğrafi İşaretin Denetimi için;
555 Sayılı KHK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde coğrafi işaretin tescil edilmesinden bugüne kadar yürütülen çalışmaların hukuki analizi
Denetim esaslarına uygun denetim sürecini ve denetim kurullarını Oluşturma
Uygulama Yönergesini Oluşturma
Üretim ve Sunum Talimatını Oluşturma,
Firmalarla yapılacak sözleşmeleri Oluşturma
Yasaya aykırı kullanımlar halinde uygulanacak yaptırımlar için gerekli hukuki destek.
İhtiyaç tespit edilerek yukarıdaki modüllerden seçim yapılarak ya da kişi ya da kuruma özgü ihtiyaçlar çerçevesinde uzman hukukçularla hukuki hizmet verilmektedir.

3- Tescilli Coğrafi İşaretlerin Korunmasına Dönük Avukatlık Hizmeti:


A- Coğrafi İşaret Tanımı:
Belirgin bir niteliği ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren ad veya işaretlere coğrafi işaret denir.

B- Coğrafi İşaret Tescilinin Sağladığı Yararlar:
İlgili coğrafi işaretin özelliklerinin korunması,
Haksız biçimde coğrafi işareti kullanarak, haksız kazanç elde edilmesinin önlenmesi,
İlgili coğrafi işareti hak ettiği şekliyle kullananların gelirinin artması,
Yörenin coğrafi işaret sayesinde tanınması ve ilgili coğrafi işaretin dışında ek gelirlerin elde edilmesi
Yörenin turizm gelirlerinin artması.

C- Tescilli Coğrafi İşaretin Kullanımı:
Kanun Hükmünde Kararname şartlarını karşılayan coğrafi işaretler, ürünler üzerinde kullanılır.
Coğrafi işaretlerden menşe adları, sicilde belirtilen coğrafi bölgede faaliyet gösteren üreticiler tarafından, sicilde belirtilen ürünlerin üzerlerinde veya ambalajlarında, bu ürünlerin sicilde gösterilen kalite, ün ve diğer özellikleri taşıması koşuluyla ticari olarak kullanılır.
Mahreç işaretlerinin kullanımı için ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin sicilde belirtilen yöre, alan veya coğrafi bölge sınırları içinde yapılmış olması ve ürünün sicilde gösterilen kalite, ün ve diğer özellikleri taşıması şartı aranır.

D- Tescilli Coğrafi İşaretin Denetimi:
Sürdürülebilir kalite, coğrafi işaret koruma sisteminin esaslı özelliklerindendir. Sürdürülebilir kalitenin sağlanması için de coğrafi işaretlerin kullanımının etkin biçimde denetlenmesi şarttır.
Coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunan; ürünün üretimi, işlenmesi veya ilgili diğer işlemleri hakkında yeterliğe sahip ve yasal kuruluş biçimine bakılmaksızın herhangi bir dernek, birlik veya benzeri örgütten oluşan tarafsız bir denetim sistemi oluşturmakla yükümlüdür.
Oluşturulan denetim sistemi; görevini tam olarak yerine getirmek için yeterli personel, ekipman ve diğer olanaklara sahip olmalıdır.
Denetimde yer alacak her bir kuruluştan alınacak resmi onaylı ve kişi adı belirtmeyen taahhütnamelerin başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

E- Denetimin Yasal Zorunluluğu:
555 sayılı KHK ve uyguluma Yönetmeliği gereğince, 10 yılda bir denetleme raporunun TPE’ye sunulması zorunlu. (Yön. m.14) (Uygulamada yıllık sunuluyor)
Denetiminin yerine getirilmediği gerekçesi ile İnegöl Köfte coğrafi işaretinin hükümsüzlüğü talep edilebilir. (KHK m.21)
Denetimlerin başvuru belgeleri ile uyumlu olması gerekir. (Yön.m.14)
Denetim, uzman ve tarafsız kurum ve kuruluşlarla işbirliği ile gerçekleştirilebilir. (Yön.m.14)

F- Tescilli Coğrafi İşaretin Sahibine Sağladığı Yararlar:
Adına Coğrafi İşaret Tescili yapılmış olan kişi veya kuruluşlar, üçüncü kişiler tarafından aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkına sahiptir:
Tescilli adın ününden herhangi bir biçimde yarar sağlayacak kullanımlar veya tescil kapsamındaki ürünleri andıran ya da çağrıştırabilen ürünlerle ilgili olarak tescilli adın dolaylı veya dolaysız olarak ticari amaçlı kullanımı
Sözcük olarak gerçek coğrafi yeri ifade etmekle birlikte halkta haksız biçimde ürünün başka yer kaynaklı olduğu izlenimini bırakan kullanımı; veya korunan adın tercümesinin kullanımı; veya “stilinde”, “tarzında”, “tipinde”, “türünde”, “yöntemiyle”, “orada üretildiği biçimde” veya benzeri diğer açıklama veya terimlerle birlikte kullanımı
Ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve reklamında, veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede doğal veya esas nitelik ve özellikleri ile menşei konusunda yanlış veya yanıltıcı herhangi bir açıklama veya belirtiye yer verilmesi
Ürünün menşei konusunda halkı yanıltabilecek biçimde ambalajlanması veya yanılgı yaratabilecek diğer herhangi bir biçimde sunulması.
Dr.Gülgün Ildır.
 

Garanti Markası

1- Garanti Markası Tescil Süreç Danışmanlığı:
Garanti Markası Teknik Yönetmeliğinin hazırlanması için gerekli bilgiler için fikrin oluşturulması, uzman kişi, kurumlarla bağlantı kurularak, esas alınacak dokümanların hazırlanması ve tescil alıncaya kadar verilecek süreç danışmanlığı.

2- Tescilli Bir Garanti Markasının: Denetim Sürecinin Yapılandırılması Danışmanlığı:
Tescilli Bir Garanti Markası İşaretin Denetimi İçin;
556 Sayılı KHK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde garanti markasının tescil edilmesinden bugüne kadar yürütülen çalışmaların hukuki analizi
Denetim esaslarına uygun denetim sürecini ve denetim kurullarını Oluşturma
Uygulama Yönergesini Oluşturma
Gizlilik Sözleşmesini Oluşturma
Firmalarla yapılacak sözleşmeleri Oluşturma
Yasaya aykırı kullanımlar halinde uygulanacak yaptırımlar için gerekli hukuki destek.
İhtiyaç tespit edilerek yukarıdaki modüllerden seçim yapılarak ya da kişi ya da kuruma özgü ihtiyaçlar çerçevesinde uzman hukukçularla hukuki hizmet verilmektedir.

3- Garanti Markası Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına Yönelik Hukuk Takip Danışmanlığı:

4- Tescilli Garanti Markasının Korunmasına Yönelik Avukatlık Hizmeti:
Erdem Kaya Patent hukuk danışmanları, çeşitli kişilere ve meslek kuruluşlarına yönelik olarak garanti markaları hazırlamış ve tescilini sağlamış olup, yukarıda belirtilen konularda deneyimli hukuk ekibi ile hizmet vermektedir.

A- Tanım ve Dayanak:
Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. ve 8. maddelerinde zikredilmiş olan garanti markası 54 vd. maddelerinde tanımlanmıştır. Buna görü garanti markası; marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.
Garanti markası, markanın garanti fonksiyonundan ayrı olarak bir malın yada hizmetin özelliklerini tüketiciye bildirmeye yaray